ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                 

HOTĂRÂRE

Nr. 74 din 30 aprilie 2014

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Etic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra- Neamţ

 

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1209/2006 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor consiliului etic ce funcţionează în cadrul spitalelor publice;

Examinând expunerea de motive nr. 4.265/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 7.060/2014 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 4.265/2014 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi de rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.6210/2014 al comisiei de validare;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează domnul Constantin Iacoban ca reprezentant al Consiliului  Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Etic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra- Neamţ.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.158/2012 privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului Etic al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi Spitalului de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

 Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ:

                                          SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                         Daniela SOROCEANU