ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 74 din 21 aprilie 2015

privind numirea temporară în funcția de conducere de șef serviciu al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț a domnului Claudiu Pădure

 

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 53/2015 privind înființarea Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț;

Examinând expunerea de motive nr. 6325/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6325/2015 al Direcției juridice, relații internaționale, al Direcţiei generale buget finanţe și al Biroului resurse umane, rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr. 6.547/2015 al comisiei de validare, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (2) lit. ”e” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Începând cu data de 22 aprilie 2015, domnul Claudiu Pădure este numit temporar, prin detașare, în funcția de conducere de șef serviciu al Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor din Județul Neamț, până la organizarea concursului, dar nu mai mult de 6 luni într-un an calendaristic.

(2) Salariul de bază aferent funcției prevăzute la alin. 1 se stabilește în cuantum de 1917 lei/ lună.

(3) Se aprobă conținutul fișei postului și al contractului de performanță în baza cărora persoana numită conform alin.1 își va desfășura activitatea și își va exercita atribuțiile, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(4) Se împuternicește președintele Consiliului Județean Neamț să semneze în numele și pentru Consiliul Județean Neamț contractul de performanță ce se încheie cu persoana numită conform alin.1.

 

           Art.2: Președintele Consiliului Județean Neamț, Direcția juridică, relații internaționale,  Direcţia generală buget finanţe, Biroul resurse umane, precum și șeful Serviciului Public de Administrare a Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Neamț vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 74.PDF