ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 74 din 26 aprilie 2016

privind validarea unei persoane ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

Examinând expunerea de motive nr.6854/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.2276/2016 a Inspectoratului de Jandarmi Judeţean ”General de brigadă Constantin Stavăr” Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr.6854/2016 al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Domnul col. Ioan Eugen Todoruţ, inspector şef al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Neamţ, se validează în calitate de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, în locul domnului col. Sorin Gherman.

Art.2: În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 115/2012 privind validarea membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec.Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra-Neamţ

Nr. 74

26/04/2016