HOTĂRÂRE

Nr.75 din 29.04.2011

privind

        Consiliul Judeţean Neamţ; aprobarea unei asocieri  cu Comuna Poiana Teiului

 

 

            Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive comună nr. 4567/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, şi a domnului Constantin Iacoban, consilier judeţean, întocmită în baza adresei nr. 2473/2011 a Primăriei Comunei Poiana Teiului;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4567/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Poiana Teiului, prin Consiliul Local al Comunei Poiana Teiului, în vederea acordării unui sprijin financiar necesar pentru refacerea Bisericii ”Sfinţii Trei Ierarhi” din satul Poiana Largului, comuna Poiana Teiului, lăcaş de cult  înscris în lista monumentelor istorice(LMI)2010, la poziţia 354.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ în cuantum de 50 mii lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Poiana Teiului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere până la data de 10.05.2011.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

                                                                                CONTRASEMNEAZĂ:

                                            SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                   Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR