HOTĂRÂRE

Nr. 75 din 31.07.2012

privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor ale agenţilor economici de interes judeţean

 

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată;

Examinând expunerea de motive nr. 8.730/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 8.730/2012 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) lit. a), alin.(2), lit.d), art.92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se împuternicesc să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale TROLEIBUZUL S.A. Neamţ, persoanele prevăzute în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2: Se împuternicesc să reprezinte Consiliul Judetean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Societăţii Comerciale DRUPO S.A. Neamţ, persoanele prevăzute în anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3: Se împuternicesc să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor a Companiei judeţene APASERV S.A. Neamţ, persoanele prevăzute în anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

Art.4:Se împuternicesc să reprezinte Consiliul Judeţean Neamţ şi să exercite competenţele şi atribuţiile acţionarului în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii Comerciale NEAMŢ TURISM S.A., persoanele prevăzute în anexa nr.4 la prezenta hotărâre.

 

Art.5: Se aprobă conţinutul contractului – cadru de reprezentare, în forma prevazută în anexa nr.5.

Art.6: Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7: (1) Persoanele prevăzute în anexele 1-4 au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă în cuantum de 1% din remuneraţia directorului/directorului general sau a preşedintelui consiliului de administraţie.

(2) Persoanele prevăzute în anexele 1-4 au dreptul la plata unei singure indemnizaţii de şedinţă într- o lună, indiferent de numărul de şedinţe organizate.

                Art.8: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte dispoziţii contrare prevederilor prezentei hotărâri.

Art.9: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, precum şi agenţilor economici vizaţi, şi va dispune măsurile necesare încheierii contractelor de reprezentare.

 

 

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                 Cristina MITITELU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 75.PDF