ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                     

HOTĂRÂRE

Nr. 75 din 31.05.2013

privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman în vederea realizării unui proiect de interes public

 

Consiliul Județean Neamț;

Examinând expunerea de motive nr. 3.846/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării nr. 1.645/2013 a Primăriei Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 3.846/2013 al Direcţiei generale buget-finanţe şi Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” și ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Municipiul Roman, prin Consiliul Local al Municipiului Roman, în vederea realizării şi continuării unor lucrări de investiţii  la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 456.000 lei, în vederea realizării obiectivului de interes public de la alin. (1).

 (3) Se aprobă acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Municipiul Roman, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                               CRISTINA MITITELU