ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

Nr. 75 din 30 aprilie 2014

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Actului constitutiv şi ale Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitara ECONEAMŢ, aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2008;

 Examinând expunerea de motive nr. 5628/2014 a domnului Dan Manoliu, vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 5628/2014 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate, precum şi rezultatul votului secret consemnat în procesul-verbal nr. 6211/2014;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 13, art. 92 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se desemnează domnul Mircea Pintilie ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ.

Art.2: Se împuterniceşte persoana desemnată la art.1 să îndeplinească procedurile legale de semnare a actului adiţional de modificare a documentelor statutare ale Asociaţiei.

Art.3: În mod corespunzător, se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 75/2008 privind participarea Judeţului Neamţ la constituirea  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ şi se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 39/2013 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU