ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 75 din  29 aprilie 2015

privind prelungirea perioadei de dare în administrare a unui spaţiu proprietate publică

a Judeţului Neamţ

 

 

       Consiliul Judeţean Neamţ;

Având in vedere dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.1.380/2009 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, cu modificările și completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 4.224/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.224/2015 al Direcţiei generale buget finanţe si al Direcției juridice, relații internaționale, adresa nr.5110/2015 a Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.85/2010 privind darea în administrare a unui spaţiu proprietate publică a Judeţului Neamţ,  precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), lit.”c”, alin. (4) lit. „a”, ale art. 97 precum şi ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă prelungirea dării în administrare a spaţiului prevăzut în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale- Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Neamţ, pe o perioadă de încă 5 ani.

               Art.2: (1) Se mandatează președintele Consiliului Județean Neamț să semneze actul adițional la Protocolul nr.5803/4004/2010 încheiat între Consiliul Judeţean Neamţ şi Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

(2) Direcţia generală buget finanţe şi Direcția juridică, relații internaționale vor lua măsurile ce se impun pentru redactarea și încheierea actului adiţional prevăzut la alin.1.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 75.PDF