ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 75 din 26 aprilie 2016

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 100/2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului Neamţ

 

   Consiliul Judeţean Neamţ;

   Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;

   Examinând expunerea de motive nr. 7.066/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza referatului nr. 7.064/2016 al secretarului judeţului;

   Văzând raportul de specialitate nr. 7.066/2016 al Direcţiei Juridice şi Relaţii Internaţionale, adresa nr. 511/2016 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, adresa nr. 904/2016 a Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

   Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

   În temeiul dispozitiilor art.97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se modifică art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr.100/2004 privind reorganizarea Comisiei pentru protecţia copilului Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul desemnării în cadrul acestui organism a doamnei Georgeta Toader Pascu, medic specialist pediatru, ca reprezentant al Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, precum şi a doamnei Ionela Meda Ştirbu, psihopedagog, ca reprezentant al Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă, în mod corespunzător, orice altă prevedere contrară.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi intituţiilor publice, precum şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec.Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra-Neamţ

Nr. 75

26/04/2016