HOTĂRÂRE

Nr.76 din 28.04.2011

privind aprobarea unei asocieri cu Uniunea Elenă din România

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 4269/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Uniunii Elene din România;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4269/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Uniunea Elenă din România, în vederea finanţării şi realizării în comun a Olimpiadei Naţionale de Limbă Neogreacă-ediţia a 10-a, ce se va desfăşura în perioada 27-29.05.2011 în Municipiul Piatra-Neamţ, judeţul Neamţ.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării acţiunii de interes public judeţean  de la alin.1), în cuantum de 2.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Uniunea Elenă din România, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere până la data de 10.05.2011.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ:

                              SECRETARUL  JUDEŢULUI

                               Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR