HOTĂRÂRE

Nr. 76 din 31.07.2012

privind desemnarea unor consilieri judeţeni ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţii teritoriale de ordine publică;

Examinând expunerea de motive nr. 9.075/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 10.674/2012 a Comitetului de Organizare a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 9.075/2012 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se desemnează ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Neamţ, ce va funcţiona pe lângă Consiliul Judeţean Neamţ, următorii consilieri judeţeni:

1.        Adrian Bourceanu;

2.        Vasile Murariu;

3.        Dan-Gabriel Pavăl;

4.        Constantin Sandu;

5.        Ciprian-Constantin Şerban;

6.        Iulia Şerban.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                          Cristina MITITELU