ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 HOTĂRÂRE

Nr. 76 din  31 mai 2013

privind aprobarea unei asocieri cu Comuna Alexandru cel Bun

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 4.636/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 3.210/2013 a Comunei Alexandru cel Bun;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.636/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit.”a”şi ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Comuna Alexandru cel Bun, prin Consiliul Local al Comunei Alexandru cel Bun, în vederea finalizării unor lucrări de investiţii şi începerea lucrărilor pentru puţul liftului la cel de-al doilea pavilion al Spitalului de Pneumoftiziologie Bisericani.

   (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării lucrărilor prevăzute la alin.(1), în cuantum de 550.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Comuna Alexandru cel Bun, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

                                               

         

               CONTRASEMNEAZĂ

                                                   SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                    Cristina MITITELU