ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

                  CONSILIUL  JUDEŢEAN              

HOTĂRÂRE

Nr. 76 din  30 aprilie 2014

 

privind constituirea unui grup de lucru la nivelul Consiliului Judeţean Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 6.032/2014 a doamnei Emilia Arcan, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 29405/MDRAP/316/DRAP/2014 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;

Văzând raportul de specialitate nr. 6.032/2014 al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi de rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal nr.6212/2014 al comisiei de validare;

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) lit. ”e” şi ale art. 97 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art1: Se aprobă constituirea unui grup de lucru la nivelul Consiliului Judeţean Neamţ, în scopul participării la procesul de consultare în vederea elaborării ”Strategiei pentru consolidarea administraţiei publice 2014-2020”, în următoarea componenţă:

-domnul Culiţă TĂRÂŢĂ, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

-doamna Emilia ARCAN, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

-domnul Dan MANOLIU, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ;

– domnul  Gabriel-Dan PAVĂL, consilier judeţean;

– domnul Constantin-Cristian TAPALAGĂ, consilier judeţean;

– 3 funcţionari din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, desemnaţi prin dispoziţie a Preşedintelui Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

                                                                                    

    PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

                                                                                Contrasemnează

                                                                                 SECRETARUL  JUDEŢULUI

                              Daniela SOROCEANU