ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 76 din  29 aprilie 2015

privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ

 

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Legii – cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 5139/2015 a domnului Constantin Iacoban,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.742/2015 a Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu”;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 5139/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, Hotărârea Consiliului de administrație al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” nr. 1/2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 mai 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 66/2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Bibliotecii Judeţene ”G.T.Kirileanu” Neamţ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU