ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 76 din 26 aprilie 2016

privind aprobarea participării la cursuri de formare a membrilor Comisiei pentru protecţia Copilului Neamţ

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei pentru protecţia copilului;

Examinând expunerea de motive nr. 6.923/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 58/2016 a Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6.923/2016 al Direcţiei de management şi al Direcţiei generale buget finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (5), lit.„a”, pct.2 şi ale 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă participarea în anul 2016, a preşedintelui, vicepreşedintelui şi membrilor Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ la cursurile de formare iniţială şi continuă organizate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie.

(2) Costurile cursurilor prevăzute la alin.1 vor fi suportate de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, din bugetul acesteia.

Art.2: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ va asigura participarea persoanelor care efectuează lucrările de secretariat ale Comisiei pentru Protecţia Copilului Neamţ la cursurile prevăzute la alin. 1, în conformitate cu planul anual de formare profesională şi cu încadrarea în creditele bugetare alocate pentru cheltuielile cu pregătirea profesională.

Art.3: (1) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ şi Direcţia Generală Buget Finanţe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 (2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

Piatra-Neamţ

Nr. 76

26/04/2016