HOTĂRÂRE

Nr. 77 din 31.07.2012

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi

Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti;

Examinând expunerea de motive nr. 8.899/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 8.899/2012 al Servicului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se desemnează doamna Emilia Arcan şi domnul Vasile Pruteanu ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ.  

(2) Se desemnează doamna Nadina Simion ca reprezentant supleant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ. 

Art.2: (1)Se desemnează domnul Bogdan Onu şi domnul Vasile –Ştefănuţ Ploscaru ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman. 

(2) Se desemnează domnul Gabriel-Lucian Vişan ca reprezentant supleant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman. 

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.102/2010 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliilor de Administraţie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ şi Spitalului de Psihiatrie ”Sf. Nicolae” Roman.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

 

 

                                         CONTRASEMNEAZĂ

                                                 SECRETARUL JUDEŢULUI,

                                                                                               Cristina MITITELU