ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                       

HOTĂRÂRE

Nr. 77 din 31 mai 2013

privind aprobarea unei asocieri cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ în vederea organizării Concursului Naţional ”Cultură şi civilizaţie în România”

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 5.717/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ  nr. 4.709/2013 completată prin adresa nr. 4.838/2013;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5.717/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe şi Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ,  cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, în vederea organizării Concursului Naţional ”Cultură şi civilizaţie în România”, ce se va desfăşura  în perioada 3-6 iunie 2013, în comuna Vînători-Neamț.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 10.000 lei, în vederea realizării acţiunii  de interes public judeţean de la alin. (1).

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

                               Contrasemnează

                                                                                                         SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                 Cristina MITITELU