ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 77 din   30 mai 2014

privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 2014

                                                 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere dispoziţiile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr.356/2013, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.021/2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2014;

Examinând expunerea de motive nr. 5.908/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 5.908/2014 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.3, lit.”a” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE :

              Art.1: Se aprobă execuţia bugetului local al Judeţului Neamţ la data de 31 martie 2014, pe total şi pe secţiuni, conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31 martie 2014, pe total şi pe secţiuni, conform anexei B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Direcţia generală buget-finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

                                                                                     Contrasemnează

                                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                     Daniela SOROCEANU