ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 77 din  29 aprilie 2015

privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de specialitate al Complexului Muzeal Județean Neamț

 

 

                   Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii nr. 311/2003 a muzeelor și colecțiilor publice, republicată;

 Examinând expunerea de motive nr. 6098/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.555/2015 a Complexului Muzeal Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6098/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane,  Hotărârea Consiliului de administrație al Complexului Muzeal Județean Neamț nr. 542/2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

      În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă organigrama şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al Complexului Muzeal Județean Neamţ, conform anexelor nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 mai 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile art. 3, precum și anexele nr.3a și nr.3b ale Hotărârii Consiliului Județean Neamț nr. 124/2013 privind aprobarea organigramelor şi statelor de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi al unor instituţii şi servicii publice de interes judeţean, cu modificările și completările ulterioare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU