ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 77 din 26  aprilie  2016

privind încheierea unui parteneriat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

  

         Consiliul Judeţean Neamţ;

         Examinând expunerea de motive nr. 4799/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr.10.700/2016 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ;

         Văzând raportul de specialitate comun nr. 4799/2016 al Direcţiei de management, al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei juridice şi relaţii internaţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

         În temeiul art. 91 alin. (6) lit „a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, în vederea realizării proiectului ”Integrarea socio-profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de protecţie”, care are drept scop principal dezvoltarea unor servicii specifice pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecţie socială, integrarea lor socio-profesională şi inserţia mai facilă pe piaţa muncii.

(2) Se aprobă Acordul de parteneriat dintre Judeţul Neamţ şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Direcţia generală buget finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică şi relaţii internaţionale va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de parteneriat.

Art.3: Secretarul Judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

PREŞEDINTE

Ec.Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

Piatra-Neamţ

Nr. 77

26/04/2016

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 77 .PDF