HOTĂRÂRE

Nr. 78 din  29.04.2011

privind aprobarea execuţiei bugetare pe trimestrul I al anului 2011

 

              Consiliul Judeţean Neamţ;

  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2011.

Examinând expunerea de motive  nr. 4.631/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

           Văzând raportul de specialitate nr. 4.631/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

           În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

              Art.1: Se aprobă execuţia bugetului local al Judeţului Neamţ la data de 31.03.2011, pe total şi pe secţiuni,conform anexei A care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă execuţia bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2011, pe total şi pe secţiuni, conform anexei B care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor si instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

                                                                      Contrasemnează

                                                                      SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                      Mihaela IGNATOVICI – LAZĂR