HOTĂRÂRE

Nr. 78 din 31.07.2012

privind delegarea unui reprezentant al asiguraţilor din judeţul Neamţ în cadrul

            Adunării Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 8.738/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 8.738/2012 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se revocă domnul Cristian Petrovici din calitatea de reprezentant al asiguraţilor din judeţul Neamţ în cadrul Adunării Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Art.2:  Se deleagă Ionel Arsene ca reprezentant al asiguraţilor din judeţul Neamţ în cadrul Adunării Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 94/2008 privind delegarea unui reprezentant al asiguraţilor din judeţul Neamţ în cadrul Adunării Reprezentanţilor a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                          Cristina MITITELU