ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

Nr. 78 din 31 mai 2013

privind aprobarea unei asocieri cu Clubul Sportiv ”Biruinţa ”Gherăeşti

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 5939/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării nr. 17/2013 a Clubului Sportiv ”Biruinţa” Gherăeşti;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5939/2013 al Direcției generale buget, finanțe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice și, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu Clubul Sportiv ”Biruinţa” Gherăeşti,  în vederea participării echipelor de juniori la Campionatele naționale de oină fete, care se vor desfăşura în perioada 14-16 iunie 2013, în localitatea Mioveni, judeţul Argeş, precum şi la Campionatele naţionale  de oină băieţi, care vor avea loc în municipiul Constanța în perioada 1-5 august 2013.

 (2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, în cuantum de 5.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Județul Neamț și Clubul Sportiv ”Biruinţa” Gherăeşti, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat și Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

          Contrasemnează:

                                                                                SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                      Cristina MITITELU