ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 78 din  30 mai 2014

privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinand expunerea de motive nr. 7283/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 7283/2014 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, Informarea Unităţii de Implementare a Proiectului nr. 7283/414/2014 privind punctul de vedere al reprezentanţilor consiliilor locale cu privire la subiectele de interes pentru consilierii judeţeni, în legătură cu Actul adiţional nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat între localităţile membre ale Asociaţiei de dezvoltare Intercomunitară ECONEAMŢ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(5) lit.”a” pct. 13, alin.(6) lit.”c” precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1: Se aprobă Actul adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat în vederea realizării proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ” încheiat  între Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Neamţ, prin consiliile locale respective, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMŢ”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2:  Se împuterniceşte domnul Culiţă Tărăţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, să semneze în numele Judeţului Neamţ Actul Adiţional nr.1 la Acordul de Parteneriat în vederea realizării proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”, aprobat potrivit art.1.

Art. 3: Direcţia Generală de Dezvoltare Judeţeană, prin Unitatea de Implementare a Proiectelor, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 4:  Secretarul judeţului  va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

CONTRASEMNEAZĂ

       SECRETARUL JUDEŢULUI

           Daniela SOROCEANU