ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 78 din  29 aprilie 2015

privind avizarea organizării concursurilor pentru  ocuparea unor funcţii de şef secţie şi şef serviciu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și ale Ordinului Ministrului Sănătăţii Publice nr.1.406/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcţiei de şef de secţie, şef de laborator sau şef de serviciu din unităţile sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 6389/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judetean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 10573/2015 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6389/2015 al Direcției generale buget-finanțe și al Biroului Resurse Umane, Hotărârea Comitetului Director al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr. 92/2015, Hotărârea Consiliului de Administrație al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ nr.9/2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul prevederilor art.91, alin.(5), lit.a), pct. 3 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se avizează organizarea concursurilor pentru ocuparea următoarelor funcţii din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra-Neamţ:

– Şef Secţie Chirurgie Generală;

– Șef Secție Laborator Radiologie și Imagistică Medicală;

– Șef Serviciu Anatomie Patologică.

Art.2: Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Neamț și conducerea Spitalului Județean de Urgență Piatra-Neamț vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU