ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 78 din 26 aprilie 2016

privind acordarea drepturilor aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, precum şi ale Ordinului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5574/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea serviciilor de sprijin educaţional pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masa, astfel cum a fost acesta modificat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.036/2015;

Examinând expunerea de motive nr.7.915/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr.7.915/2016 al Direcţiei generale buget finanţe şi al Direcţiei de management, adresa nr. 3.922/2016 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(5), lit.”a”, pct. 1 şi 2 şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

  Art.1: Se aprobă Metodologia de alocare a sumelor necesare acordării drepturilor de care beneficiază copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.2: Se aprobă cuantumul sumelor reprezentând drepturile aferente persoanelor prevăzute la art.1, pe categorii de vârstă, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 Art.3: Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor necesare pentru asigurarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 2016, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Direcţia generală buget finanţe şi Direcţia de management vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.5: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

PREŞEDINTE

 Ec. Emilia ARCAN

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Piatra-Neamţ

Nr. 78

26/04/2016

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 78 .PDF