HOTĂRÂRE

Nr. 79 din 29.04.2011

privind aprobarea unei asocieri cu Municipiul Roman

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 4.503/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 8.076/2011 a Municipiului Roman;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.503/2011 al Direcţiei generale buget, finanţe şi al Direcţiei juridice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Municipiul Roman, prin Consiliul Local al Municipiului Roman, în vederea achiziţionării, pentru Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, a două aparate de ventilaţie pentru susţinerea funcţiilor vitale ale pacienţilor cu insuficienţă respiratorie.

(2) Se aprobă Acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Municipiul Roman, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

   (3) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ în sumă de 170 mii lei.

   Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă, în mod corespunzător, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 21/2011 privind aprobarea unei asocieri cu Spitalul Municipal de Urgenţă Roman.

Art.3: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Direcţia juridică va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere până la data de 10.05.2011.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

                      

                                                                                                CONTRASEMNEAZĂ:

                                                                                       SECRETARUL  JUDEŢULUI

                                                                                     Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR