ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                         

HOTĂRÂRE

Nr.79 din 31 mai 2013

privind aprobarea unei asocieri  cu Societatea Scriitorilor din Judeţul Neamţ

 

        Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr. 1908/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării Societăţii Scriitorilor din Judeţul Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 1908/2013 al Direcției generale buget, finanțe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” și ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se aprobă asocierea Județului Neamț, prin Consiliul Județean Neamț, cu Societatea Scriitorilor din Judeţul Neamţ, în vederea finanțării şi realizării în comun a unui proiect de interes judeţean.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în vederea realizării obiectivului de la alin.(1), în cuantum de 10.000 lei.

   (3) Se aprobă Acordul de asociere dintre Județul Neamț și Societatea Scriitorilor din Judeţul Neamţ, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

 

                                                   CONTRASEMNEAZĂ:

                           SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                       Cristina MITITELU