ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                                             

HOTĂRÂRE

Nr. 79 din  30 mai 2014

privind aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public şi privat al Judeţului Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, ale Hotărârii Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 6.300/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 6.300/2014 al Direcţiei generale buget, finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(1) lit.”c ”, alin.(4) lit.”a”, ale art. 97, precum şi ale art.122 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:(1)  Se aprobă inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului public al Judeţului Neamţ, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă inventarul bunurilor mobile care aparţin domeniului public al Judeţului Neamţ, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3)  Se aprobă inventarul bunurilor imobile şi mobile care aparţin domeniului privat al Judeţului Neamţ, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia generală buget-finanţe va dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judetului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor si autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

                                            

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 79