ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 79 din 29 aprilie 2015

privind modificarea statului de funcţii al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni

 

          Consiliul Judeţean Neamţ;

          Având în vedere prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenţei sociale, ale Legii- cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului Ministrului Sănătății nr.1470/2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar;

Examinând expunerea de motive nr. 4799/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 284/2015 a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4799/2015 al Direcţiei Generale Buget-Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(2) lit.”c”şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică statul de funcţii al Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni, aprobat potrivit anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 84/2014, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 mai 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) Biroul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ, precum şi Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 79.PDF