ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                          

HOTĂRÂRE

Nr. 8 din 22.01.2010

privind aprobarea unui parteneriat în vederea realizării proiectului de interes judeţean “Dezvoltarea managementului pentru Parcul Naţional Ceahlău”

 

              Consiliul Judeţean Neamţ;

              Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4 – Implementarea Sistemelor Adecvate de Management pentru Protecţia Naturii”, Domeniul de interventie 4.1. – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management în vederea protejării biodiversităţii şi Natura 2000;

               Examinând expunerea de motive nr. 322/2010 a domnului Vasile Pruteanu, presedintele Consiliului Judetean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 322/2010 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi al Direcţiei generale buget-finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

                În temeiul art. 91 alin. (6) lit. „a” si ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE

 

Art. 1: (1)Se aprobă parteneriatul dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Direcţia de Administrare a Parcului Naţional Ceahlău, Oraşul Bicaz Comuna Bicazu Ardelean, Comuna Taşca, Comuna Poiana Teiului, prin consiliile locale respective, în vederea realizării în comun a proiectului “Dezvoltarea managementului pentru Parcul Naţional Ceahlău”.

         (2) Se aprobă acordul de parteneriat, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

        Art. 2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului Secretariat.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

CONTRASEMNEAZĂ: 

            SECRETARUL JUDEŢULUI              

                                    Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR