ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 

HOTĂRÂRE

Nr. 8 din _31.01.2011

 

privind numirea directorului executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Neamţ

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2104/2004 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale ;

Examinând expunerea de motive nr. 469/2011 a domnului Vasile Pruteanu, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate nr. 469/2011 al Biroului Resurse Umane, adresa nr. 515714/2010 a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor şi Publici, avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date nr. 2107088/2011, precum și raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

În temeiul prevederilor art. 91, alin.(2), lit. e) şi ale art. 97 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Începând cu data de 01.02.2011 domnul Cosmin Ignatovici-Lazăr se numeşte în funcţia de director executiv, grad II, al Direcţiei Județene de Evidenţa Persoanelor Neamț.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE,

Vasile PRUTEANU

                                                                      

                                         

                                CONTRASEMNEAZĂ:                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                         Mihaela IGNATOVICI- LAZĂ