HOTĂRÂRE

                                                          Nr. 8 din 31.01.2012

privind aprobarea Programului pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, valabil pe anul 2012

 

            Consiliul Judeţean Neamţ;

            Având în vedere prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;

            Examinând expunerea de motive nr.659/2012 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 659/2012 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, al Direcţiei generale buget- finanţe şi al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

       În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

H O T Ă R ĂŞT E:

Art.1: Se aprobă Programul pentru acordarea finanţărilor nerambursabile, în sumă totală de 500.000 lei, valabil pe anul 2012, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Ghidul Solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Neamţ, prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri celor interesati, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

 

 

 

                       Contrasemnează

                                                                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                            Cristina MITITELU