HOTĂRÂRE
Nr. 8 din 16.01.2013

pentru modificarea Hotărârii nr. 85/2012 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul consiliilor de administraţie ale instituţiilor de cultură de interes judeţean

Consiliul Judeţean Neamţ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 76/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;
Văzând raportul de specialitate nr. 76/2013 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se modifică art.2 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 85/2012, în sensul desemnării domnului Adrian Bourceanu în calitate de reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Complexului Muzeal Judeţean Neamţ, în locul domnului Ionel Arsene.
Art.2: Secretarul judeţului va asigura, comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE
Culiţă TĂRÂŢĂ

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL JUDEŢULUI
Cristina MITITELU