ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                    

                                                                                                                                               

HOTĂRÂRE

Nr. 8 din 30 ianuarie 2014

privind repartizarea unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe unităţi administrativ- teritoriale, pentru anul 2014, precum şi estimările pentru anii 2015-2017

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014 şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 255/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 22166/2013 şi 1138/2014 ale Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 255/2014 al Direcţiei generale buget- finanţe şi al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile și amendamentele formulate în timpul ședinței plenului;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2014, şi estimările pentru anii 2015-2017, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din impozitul pe venit, pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură care necesită cofinanţare locală, pe anul 2014, şi estimările pentru anii 2015-2017, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ- teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată, pentru drumurile judeţene şi comunale, pentru anul 2014 şi estimările pentru anii 2015-2017, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: (1) Direcţia generală buget- finanţe va lua măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU