ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                              

HOTĂRÂRE

 

Nr. 8  din 29 ianuarie 2015

privind emiterea acordului pentru închirierea unor spaţii din domeniul public al Judeţului Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

   Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 485/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării nr. 30667/2014 a Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 485/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, Hotărârile nr. 115, nr.155 şi nr. 167/2014 ale Comitetului Director, respectiv Hotărârea nr. 27/2014 a Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (4) lit. ”a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:Se emite acordul privind închirierea prin licitaţie publică, de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, a unui spaţiu în suprafaţă de 9,30 m.p., proprietatea Judeţului Neamţ, situat în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, pentru o perioadă de 3 ani, în vederea desfăşurării activităţii specifice de întreţinere şi reparaţii aparatură medicală.

Art.2:Se emite acordul privind închirierea prin licitaţie publică, de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, a unui spaţiu în suprafaţă de 16,00 m.p., proprietatea Judeţului Neamţ, situat în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, pentru o perioadă de 5 ani, în vederea desfăşurării unei activităţi comerciale cu articole ortopedice şi alte dispozitive şi produse medicale.

Art.3:(1) Datele de identificare ale spaţiilor de la art.1 şi 2 sunt prevăzute în anexele nr. 1, 2a şi 2b care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Acordurile prevăzute de art.1 şi 2 se emit numai sub condiţia obţinerii de cătreSpitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ a tuturor acordurilor şi avizelor prevăzute de actele normative în vigoare în vederea încheierii contractului de închiriere a spaţiilor, în caz contrar considerându-se că acordurile nu a fost emise.

 

 

Art.4: (1) Pragul minim al chiriei, de începere a licitaţiei, va fi stabilit de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, în baza unui raport de evaluare întocmit de un evaluator atestat ANEVAR.

(2) Din sumele obţinute cu titlu de chirie, o cotă de 30% va fi reţinută de Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ, restul de 70% urmând a fi virată Consiliului Judeţean Neamţ.

Art.5: Direcţia Generală Buget Finanţe şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Piatra Neamţ vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

 Constantin IACOBAN

 

 

 

 

 

                                                           CONTRASEMNEAZĂ:

                                          SECRETARUL JUDEŢULUI

                                       Daniela SOROCEANU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 8.PDF