ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 8 din 28 ianuarie 2016

privind validarea mandatului de consilier judeţean

al domnului Nicolae-Ciprian ENACHE

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Examinând expunerea de motive nr.1.607/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adreselor nr. 14/2016 a Partidului Național Liberal, nr.133/28.01.2016 a Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat și nr.4/2016 a Uniunii Naționale pentru Progresul României;

Văzând raportul de specialitate nr. 1.607/2016 al Direcţiei Juridice și Relaţii Internaţionale, precum şi procesul verbal nr. 1686/2016 al Comisiei de validare;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 89, 90 coroborate cu prevederile art. 31 precum şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1:  Se validează mandatul de consilier judeţean al domnului Nicolae-Ciprian ENACHE.

Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului relația cu consilierii județeni, monitorul oficial al județului și gestionarea documentelor.

 

 

PREŞEDINTE

Ec. Emilia ARCAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU