HOTĂRÂRE

Nr. 80 din  29.04.2011

privind trecerea unui teren din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul privat al Judeţului Neamţ şi iniţierea procedurii de vânzare a acestuia

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului – cadru de vânzare a bunurilor din domeniul privat al judeţului, aflate în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 70/2003;

Examinând expunerea de motive nr. 4.627/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele  Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza solicitării domnului Bogdan Sturzu-Cosma;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.627/2011 al Direcţiei generale programe şi dezvoltare rurală şi al Direcţiei generale buget, finanţe, raportul de evaluare din data de 16.04.2011 întocmit de evaluatorul atestat ANEVAR Sava Jan, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin.(4) lit.”b ”, ale art. 97 precum şi ale art. 123 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Judeţului Neamţ în domeniul privat al Judeţului Neamţ a unui teren în suprafaţă de 53 m.p. situat în municipiul Piatra-Neamţ.

Art.2: Se aprobă iniţierea procedurii de vânzare prin licitaţie publică deschisă cu strigare a terenului de la art. 1

Art.3: Se aprobă studiul de oportunitate şi caietul de sarcini ale vânzării terenului de la art. 1, ce includ şi datele de identificare ale acestuia, conform anexelor nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă ca preţ de pornire al licitaţiei, pentru terenul prevăzut la art. 1, suma de 9.900 lei, fără T.V.A.

Art.5: Licitaţia se va organiza în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.6: Secretarul judetului va asigura comunicarea prezentei hotarari persoanelor si autoritatilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU                                           

 

     Contrasemnează

                                                                                                                                    SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                  Mihaela IGNATOVICI- LAZĂR