HOTĂRÂRE

Nr. 80 din 31.07.2012

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală ”Dr. Dimitrie Cantemir” Bălţăteşti

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, astfel cum a fost aceasta modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 48/2010;

Examinând expunerea de motive nr. 8.216/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 8.216/2012 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice, precum şi raportul de avizare al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi a libertăţilor cetăţeneşti;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1)Se desemnează domnul Vasile Nica ca reprezentant al Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală ”Dr. Dimitrie Cantemir” Bălţăteşti.  

(2) Se desemnează domnul Neculai Andoni ca supleant al reprezentantului Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală ”Dr. Dimitrie Cantemir” Bălţăteşti

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 111/2010 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Consiliului de Administraţie al Sanatoriului de Balneofizioterapie şi Recuperare Medicală ”Dr. Dimitrie Cantemir” Bălţăteşti.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

 

                                         CONTRASEMNEAZĂ

                  SECRETARUL JUDEŢULUI

Cristina MITITELU