ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                                                                                       

HOTĂRÂRE

Nr. 80 din 31 mai 2013

privind aprobarea contribuției Judeţului Neamţ la

Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru anul 2013

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România nr. 139/1995, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Statutului Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România;

Examinând expunerea de motive nr. 5.681/2013 a domnului Culiță Tărâță, președintele Consiliului Județean Neamț;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 5.681/2013 al Direcţiei generale buget, finanţe și al Serviciului juridic contencios, relații publice, adresa nr. 53/2013 a Societăţii Naţionale de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă contribuţia Judeţului Neamţ, în calitate de membru susţinător al Societății Naţionale de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ, în cuantum de 5.000 lei, pentru anul 2013.

(2) Contribuţia anuală a Judeţului Neamţ urmează a fi utilizată de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ pentru:

-realizarea de programe în vederea ameliorării stării de sănătate, a prevenirii îmbolnăvirilor şi alinării suferinţelor locuitorilor judeţului Neamţ;

– promovarea participării copiilor şi a tinerilor la activităţile specifice.

(3)  Societatea Naţională de Cruce Roşie din România- Filiala Neamţ va transmite, până la data de 31.12.2013, justificarea modului de cheltuire a sumei de la alin. (1).

Art.2:Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

PREŞEDINTE

Culiță TĂRÂȚĂ

 

 

 

     Contrasemnează:

                                                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                Cristina MITITELU