ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                                          

HOTĂRÂRE

Nr. 80 din 30 mai 2014

privind aprobarea unui act adiţional la Protocolul nr. 5392/M.65/ 2010 de dare în administrare a Staţiunii Bălţăteşti, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean

Neamţ nr. 88/2010

 

  Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, precum şi ale Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 88/2010 privind aprobarea Protocolului de dare în administrare a Staţiunii Bălţăteşti;

Examinând expunerea de motive nr. 6836/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6836/2014 al Direcţiei generale buget-finanţe şi al Direcţiei Juridice, Relaţii Internaţionale, adresa nr. A/5278/2014 a Ministerului Apărării Naţionale, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă Actul Adiţional la Protocolul nr. 5392/M.65/2010 de dare în administrare a Staţiunii Bălţăteşti către Ministerul Apărării Naţionale- U.M. 02275, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Direcţia Juridică, Relaţii Internaţionale şi Direcţia Generală Buget-Finanţe vor lua măsurile ce se impun pentru încheierea actului adiţional prevăzut la art.1.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ

                        SECRETARUL  JUDEŢULUI

                        Daniela SOROCEANU

Anexe

  • anexa la HCJ nr. 80.PDF