HOTĂRÂRE

Nr. 81 din 11.05.2011

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 43/2011 privind organizarea concursului de proiecte de management pentru ocuparea postului de director

al Centrului  pentru Cultură şi Arte  ”Carmen Saeculare”

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură;

Examinând expunerea de motive nr. 5.277/2011 a domnului Vasile Pruteanu, preşedintele Consiliului Judetean Neamt;

Văzând raportul de specialitate nr. 5.277/2011 al Biroului resurse umane, adresa nr. 6761/2011 a  Instituţiei Prefectului -Judeţul Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul prevederilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:  Se aprobă modificarea art. 4 din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 43/2011, în sensul înlocuirii domnului Mircea Pintilie, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Neamţ, cu domnul Ilie Petre, şeful Serviciului verificarea legalităţii actelor, contencios administrativ şi procese electorale, din cadrul Instituţiei Prefectului -Judeţul Neamţ, în calitatea de preşedinte al comisiei de soluţionare a contestaţiilor formulate asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului de proiecte de management în vederea ocupării funcţiei de director al Centrului pentru Cultură şi Arte ”Carmen Saeculare”.

             Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Vasile PRUTEANU

 

 

    Contrasemnează

                                                                               SECRETARUL JUDEȚULUI

                                                                                                   Mihaela IGNATOVICI-LAZĂR