HOTĂRÂRE

Nr. 81 din 31.07.2012

privind desemnarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare ale Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 8.206/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 8.206/2012 al Serviciului juridic contencios, relaţii publice şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1: Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Neamţ, următorii consilieri judeţeni:

          Neculai Andoni;

          Neculai Puşcaşu;

          Iulia Şerban.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice alte prevederi contrare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                             SECRETARUL JUDEŢULUI

                                         Cristina MITITELU