ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

 HOTĂRÂRE

Nr. 81 din 31 mai 2013

privind aprobarea unui act adițional la acordul de parteneriat încheiat pentru realizarea proiectului ”Instrumente strategice pentru ocupare în industria turismului”

  

        Consiliul Judeţean Neamţ;

        Având în vedere prevederile Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 5 –”Promovarea măsurilor active de ocupare” Domeniul major de interventie 5.1. –”Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”;

         Examinând expunerea de motive nr. 4.974/2013 a domnului Culiță Tărâță, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. T/1354/24.04.2013 a PartNET-Asociaţia Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă ;

         Văzând raportul de specialitate comun nr. 4.974/2013 al Direcţiei generale de dezvoltare județeană şi al Direcţiei generale buget-finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         În temeiul art. 91 alin. (5) lit. „a” pct. 2 şi alin. (6) lit „a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă actul adițional la acordul de parteneriat încheiat între Judeţul Neamţ şi PartNET – Asociaţia Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, Camera de Comerţ şi Industrie Prahova, Judeţul Prahova, Judeţul Dâmboviţa, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Prahova, Municipiul Piatra-Neamţ, Universus CSEI (Consorzio Universitario per la Formazione e l`Innovazione) şi Provincia BAT (Barletta, Andria şi Trani) în vederea realizării proiectului  Instrumente strategice pentru ocupare în industria turismului”,aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 143/2010,în forma prevăzută în anexa ce face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2: Secretarul Judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiță TĂRÂȚĂ

                        

 

                      

                                                                                                           CONTRASEMNEAZĂ

                                                                                       SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                                                                                Cristina MITITELU