ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 81 din 29 aprilie 2015

privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ

 

             Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, şi ale Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

 Examinând expunerea de motive nr. 5363/2015 a domnului Constantin Iacoban,  preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 398/2015 a Teatrului Tineretului Piatra Neamţ;

            Văzând raportul de specialitate comun nr. 5363/2015 al Direcţiei Generale Buget Finanţe şi al Biroului Resurse Umane, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

            În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(2), lit.c) şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se modifică statul de funcţii al aparatului de specialitate al Teatrului Tineretului Piatra Neamţ, aprobat conform anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 46/2015, după cum urmează:

a.       postul de secretar literar, studii superioare, grad profesional I din cadrul Compartimentului Artistic, poz.29 în statul de funcții, se transformă în actor, studii superioare, grad profesional II;

b.      postul de economist, studii superioare, grad profesional I din cadrul Compartimentului Contabilitate și Resurse Umane, poz.69 în statul de funcții, se transformă în referent de specialitate, studii superioare, grad profesional I.

Art.2: (1) Prezenta hotărâre va intra în vigoare începând cu data de 01 mai 2015, sub condiţia încadrării în cheltuielile bugetare aprobate.

(2) Biroul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Neamţ şi conducerea Teatrului Tineretului Piatra Neamț vor dispune măsurile necesare aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi autorităţilor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU