HOTĂRÂRE

Nr.82 din 31.07.2012

privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comitetelor directoare ale centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ

 

 Consiliul Judeţean Neamţ;

 Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor rezidenţiale pentru persoanele cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, aprobat prin Hotărârea nr. 4/2007;

Examinând expunerea de motive nr.8.737/2012 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate nr. 8.737/2012 al Serviciului juridic, contencios, relaţii publice şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispoziţiilor art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

Art.1:  Se desemnează ca reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comitetelor directoare ale centrelor rezidenţiale din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, următoarele persoane:

          Domnul Andrei Ignat – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Oşlobeni;

          domnul Ionel Arsene – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Tîrgu- Neamţ;

          domnul Vasile Pruteanu – Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Bozieni;

          domnul Dan-Vasile Constantin – Centrul de Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Păstrăveni;

          domnul Ciprian- Constantin Şerban -Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Războieni.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă în mod corespunzător prevederile contrare din Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 92/2008 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Neamţ în cadrul comitetelor directoare ale centrelor rezidenţiale pentru persoane cu handicap din subordinea Consiliului Judeţean Neamţ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.3: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului  Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

                                                                     CONTRASEMNEAZĂ:

                                              SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                    Cristina MITITELU