ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL JUDEŢEAN

                                                 

HOTĂRÂRE

Nr. 82 din 31 mai 2013

privind aprobarea unei asocieri cu Oraşul Tîrgu-Neamţ

 

Consiliul Județean Neamț;

Examinând expunerea de motive nr. 6453/2013 a domnului Culiţă Tărâţă, președintele Consiliului Județean Neamț, întocmită în baza solicitării nr. 8677/2013 a Primăriei Oraşului Tîrgu-Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 6453/2013 al Direcţiei generale buget-finanţe şi Serviciului juridic, contencios, relaţii publice, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

În temeiul dispozițiilor art. 91 alin. (6) lit. ”a” și ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1: (1) Se aprobă asocierea Judeţului Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ, cu Oraşul Tîrgu-Neamţ, prin Consiliul Local al Oraşului Tîrgu-Neamţ, în vederea realizării unor lucrări de investiţii  pentru Spitalul Orăşenesc Tîrgu-Neamţ.

(2) Se aprobă contribuţia financiară a Judeţului Neamţ, în cuantum de 500.000 lei, în vederea realizării obiectivului de interes public de la alin. (1).

 (3) Se aprobă acordul de asociere dintre Judeţul Neamţ şi Oraşul Tîrgu-Neamţ, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: (1) Direcţia generală buget, finanţe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, iar Serviciul juridic, contencios, relaţii publice va lua măsurile ce se impun pentru încheierea acordului de asociere.

(2) Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

 

 

 

                                                             CONTRASEMNEAZĂ

                                     SECRETARUL JUDEŢULUI

                                                 CRISTINA MITITELU