ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

                                                              

HOTĂRÂRE

Nr. 82 din  30 mai 2014

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Neamţ nr. 97/2013 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea

proiectului ”Meşter turistic-integrarea abilităţilor meşteşugăreşti în turismul local-alternativă viabilă de revitalizare a spaţiului rural”

  

        Consiliul Judeţean Neamţ;

 

        Având în vedere prevederile Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Domeniul major de interventie 5.2. –”Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă”;

         Examinând expunerea de motive nr. 7169/2014 a domnului Culiţă Tărâţă, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. M/55/2014 a Asociaţiei PartNET-Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă;

         Văzând raportul de specialitate comun nr.7169/2014 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi al Direcţiei generale buget-finanţe, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

         Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

         În temeiul art. 91 alin. (6) lit „a” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.I: Se modifică art.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 97/2013 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat pentru realizarea proiectului ”Meşter turistic-integrarea abilităţilor meşteşugăreşti în turismul local-alternativă viabilă de revitalizare a spaţiului rural”, acesta urmând a avea următorul cuprins:

 

Art.1: (1) Se aprobă acordul de parteneriat dintre Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ şi Asociaţia PartNET –  Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă, Uniunea Naţională a Cooperaţiei de Consum-CENTROCOOP, Asociaţia de promovare a dezvoltării regionale şi integrării sociale, Judeţul Dâmboviţa prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, Christlich-Soziales Bildungswerk Sachsen e.V-Germania în vederea realizării proiectului  ”Meşter turistic-integrarea abilităţilor meşteşugăreşti în turismul local-alternativă viabilă de revitalizare a spaţiului rural”, în valoare totală de 13.644.329,86 lei (inclusiv TVA), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă contribuţia proprie a Judeţului Neamţ la realizarea proiectului prevăzut la alin. (1), în cuantum de 8.973,54 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanţare în procent de 2% din valoarea bugetului alocat Judeţului Neamţ, care urmează a fi în sumă de 448.677,18 lei (inclusiv T.V.A.).”

 

Art.II: Direcţia generală de dezvoltare judeţeană şi Direcţia generală buget-finanţe vor dispune măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.III: Secretarul Judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

PREŞEDINTE

Culiţă TĂRÂŢĂ

                         

 

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU