ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 82  din 29 aprilie 2015

pentru abrogarea Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 198/2013 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat interjudeţean

 

 

 

         Consiliul Judeţean Neamţ;

          Examinând expunerea de motive nr. 6042/2015 a domnului Constantin Iacoban, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, întocmită în baza adresei nr. 10612/2015 a Consiliului Judeţean Iaşi;

          Văzând raportul de specialitate comun nr. 6042/2015 al Direcţiei generale de dezvoltare judeţeană şi al Direcţiei generale buget finanţe, Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 82/2015, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

          Luând act de dezbaterile din ședința plenului Consiliului Județean Neamț;

          În temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (6) lit.”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

         Art.1: Pe data prezentei, se abrogă Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 198/2013 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat interjudeţean, ca urmare a imposibilității realizării scopului și obiectivelor acestuia.

        Art.2: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor publice  interesate prin intermediul Biroului Secretariat şi Editarea Monitorului Oficial.

 

 

 

PREŞEDINTE

Constantin IACOBAN

 

 

Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU