ROMÂNIA

JUDEŢUL  NEAMŢ

CONSILIUL  JUDEŢEAN

HOTĂRÂRE

Nr. 82 din 26 aprilie 2016

privind preluarea în administrare a unor tronsoane ale unor drumuri judeţene

 

Consiliul Judeţean Neamţ;

Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Examinând expunerea de motive nr. 7.353/2016 a doamnei Emilia Arcan, preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ;

Văzând raportul de specialitate comun nr. 7.353/2016 al Direcţiei Investiţii, Transporturi şi Infrastructură Judeţeană şi al Direcţiei de Management, adresele nr. 10.698/2016 a Primăriei municipiului Piatra-Neamţ şi nr.7.754/2016 a Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;

Luând act de dezbaterile din şedinţa plenului Consiliului Judeţean Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1), lit. ”c” şi ale art. 97 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1: Se aprobă solicitarea de preluare din administrarea Consiliului Local al Municipiului Piatra-Neamţ în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării proiectului ”Reabilitare şi modernizare axă de transport Piatra Neamţ–Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icuşeşti-limită judeţ Bacău”, a tronsonului de drum judeţean DJ 157 Horia-Trifeşti-Mărgineni-Izvoare-Piatra Neamţ, situat între km. 45+000 – 47+747.

Art.2: Se aprobă solicitarea de preluare din administrarea Consiliului Local al Oraşului Tîrgu Neamţ în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea efectuării în regim de urgenţă a unor lucrări de reabilitare a îmbrăcăminţii rutiere, a tronsonului de drum judeţean DJ 155 I, situat între km. 0+000 – 2+600.

Art.3: Direcţia Investiţii, Transporturi şi Infrastructură Judeţeană şi Direcţia de management vor lua măsurile ce se impun în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art.4: Secretarul judeţului va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate, prin intermediul Serviciului gestionarea documentelor şi editarea monitorului oficial al judeţului.

 

 

PREŞEDINTE

Ec.Emilia ARCAN

 

 

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETARUL  JUDEŢULUI

Daniela SOROCEANU

Piatra-Neamţ

Nr. 82

26/04/2016